QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VI RÚT CORONA (nCoV)

Căn cứ Thông tư số 32/ 2020/ TT- BGD & ĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo về Ban hành Điều lệ Trường THCS;

PHÒNG GD-ĐT LỤC NAM

TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ

––––––––––

 

Số: 03 /QĐ – HT-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Lục Nam, ngày 28 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

–––––––

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ

 

Căn cứ Thông tư số 32/ 2020/ TT- BGD & ĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo về Ban hành Điều lệ Trường THCS;

        Căn cứ Công văn số 25/PGD-ĐT ngày 28/01/2021 của Phòng GD-ĐT Lục Nam Về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19).

Xét điều kiện thực tế của các bộ phận chuyên môn của Trường THCS Đông Phú;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona ( Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các ban, ngành tại địa phương, các cơ quan có liên quan, các đoàn thể và cộng đồng tham gia vào công tác phòng, chống dịch, quyết liệt. Đồng thời tổ chức thực hiện việc giao ban, kiểm điểm, đánh giá tính hình, báo cáo đột xuất, cáo cáo thường xuyên, định kỳ về Trung tâm y tế Huyện Lục Nam và Trạm y tế xã về tình hình thực hiện việc phòng chống dịch và kết quả thực hiện theo quy định. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. Các thành viên của Ban Chỉ đạo được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ phận chuyên môn, Kế toán, và các ông ( bà ) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành ./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lãnh đạo, CV phòng.

- Lãnh đạo UBND xã .

- Lưu : VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hồ Tuấn Thanh

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

(Kèm theo Quyết định số: 03/QĐ –THCS  ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng)

 

stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Hồ Tuấn Thanh

Hiệu trưởng

Trưởng ban chỉ đạo

2

Đoàn Huy Hổ

PHT – CTCĐ

Phó ban chỉ đạo

3

Nguyễn Thị Khương

Văn thư

Thư ký

4

Lê Văn Quyền

GV – TPT Đội

Thành viên

5

Nguyễn Văn Cường

GV – Tổ trưởng Tổ KHTN

Thành viên

6

Phạm Quỳnh Nga

GV – Tổ trưởng Tổ KHXH

Thành viên

7

Hoàng Văn Thanh

Hội trưởng Hội Phụ huynh

Thành viên

8

Lê Xuân Sơn

GV- Tổ phó KHTN

Thành viên

9

Phạm Thị Loan

GV- TKHĐ

Thành viên

10

 Vũ Thị Sen

Kế toán

Thành viên

 

( Danh sách gồm 10 người)

 

Tác giả: Thầy giáo: Hồ Tuấn Thanh
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 2
Tháng 11 : 144
Năm 2021 : 1.955