NHÂN SỰ

BAN CHI ỦY

1. Đ/c  Hoàng Bá Hạnh  - Bí thư chi bộ 

2. Đ/c Hồ Tuấn Thanh  - Phó bíthư chi bộ

3. Đ/c Lê Xuân Sơn – Chi ủy viên

BAN GIÁM HIỆU

1. Đ/c Hoàng Bá Hạnh - Hiệu trưởng

2. Đ/c Đoàn Huy Hổ - Phó Hiệutrưởng

3. Đ/c Hồ Tuấn Thanh - Phó Hiệutrưởng

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Đ/c Nguyễn Văn Cường - Chủ tịchcông đoàn

2. Đ/c Bùi Thị Quyên  - Ủyviên

3. Đ/c Nguyễn Thị Khương - Ủy viên

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

1. Đ/c Nguyễn Văn Hùng - Bí thư chi đoàn

2. Đ/c Lê Văn Quyền - Phó bí thư

3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tâm - Ủy viên

BAN THANH TRA NHAN DÂN

1. Đ/c Phạm Quỳnh Nga - Trưởng ban

2. Đ/c Phạm Thị Loan - Phó ban

3. Đ/c Nguyễn Thị Khương - Ủy viên